Kierunki filozoficzne

Materializm dialektyczny

Materializm dialektyczny

Materializm dialektyczny, fizykalizm dialektyczny – charakter filozoficzny zapoczątkowany w środku II poł. XIX wieku spośród wykorzystaniem Karola Marksa dodatkowo Fryderyka Engelsa zaś następnie rozwinięty spośród wykorzystaniem W. I. Lenina, Lwa Trockiego dodatkowo Różę Luksemburg. Kierunek ów jest połączeniem dodatkowo syntezą wcześniejszych nurtów materializmu, pewnych elementów darwinizmu, pozytywizmu naturalizmu dodatkowo heglizmu Istotną cechą odróżniającą marksizm od czasu innych rodzajów materializmu jest przyjęcie, że jedną spośród niezbywalnych gildia materii jest jej natura stopniowy dodatkowo dialektyczny. Forma "diamat" owo skrótowiec pochodzenia rosyjskiego (rusycyzm), używany w środku latach 50. XX wieku.Jako źródło filozoficzna marksizmu odegrał dodatkowo w środku dalszym ciągu odgrywa znaczącą rolę w środku historii, stanowiąc odłamek oficjalnej ideologii państwowej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Chin, Kuby, Korei Północnej, Wietnamu dodatkowo ogólnie całego ruchu komunistycznego dodatkowo części bardziej umiarkowanych nurtów lewicowych na świecie.Kierunek ten, będący podstawą filozoficzną marksizmu stał się bardzo lubiany u dołu finis XIX dodatkowo na początku XX wieku wśród radykalnych, rewolucyjnie nastawionych socjalistycznych działaczy robotniczych, zwłaszcza w środku Niemczech, Francji dodatkowo Rosji, na przedmiot których stał się podstawową ideologią.Po upadku Drugiej Międzynarodówki marksizm podzielił się na duet główne nurty: socjaldemokrację, zakładającą pokojowe przejście aż do socjalizmu drogą ewolucji – wśród tej grupy najważniejsza była niemiecka socjaldemokracja skupiona wokół Karla Kautskiego dodatkowo grupy nastawione rewolucyjnie, spośród których największą rolę odgrywali zwolennicy Róży Luksemburg dodatkowo Karla Liebknechta również część socjaldemokratycznej partii Rosji, zwana bolszewikami. Wśród marksistów rosyjskich powstał nowiuteńki strumień marksizmu wprowadzający teorię permanentnej rewolucji, która zakładała bagno systemu kapitalistycznego w środku najsłabszych jego ogniwach dodatkowo dalsze dyfuzja się rewolucji na kraje wielce rozwinięte. Odłam ów zwany został marksizmem-leninizmem.Po przejęciu władzy spośród wykorzystaniem komunistów w środku Rosji, na rezultat wydarzeń nazywanych rewolucją październikową, marksizm-leninizm stał się doktryną państwową. Po śmierci Lenina zaczęła powstawać nowa doktryna polityczna oparta o marksizm zakładająca możliwość istnienia socjalizmu w środku jednym kraju, zwana stalinizmem.Po II wojnie światowej razem spośród ekspansją ZSRR stalinizm (oficjalnie zwany "marksizmem-leninizmem") stał się obowiązującą ideologią w środku wielu krajach świata, od czasu Kuby po Koreę. Po dowolnym interpretowaniu go w środku każdym kraju powstało bez liku jego odmian, w środku dużym stopniu odbiegających od czasu poglądów Marksa np. maoizm zakładający, że w środku krajach nieuprzemysłowionych chłopstwo jest klasą rewolucyjną, całkowicie pomijając poglądy Marksa na rolę kapitalizmu w środku procesie dziejowym Marksizm był dodatkowo wciąż często jest natchnieniem rozmaitych ruchów rewolucyjnych dodatkowo partyzanckich działających w środku wielu krajach tzw. trzeciego świata (krajach rozwijających się).Od lat 30. aż do lat 80. XX wieku marksizm był bardzo lubiany w środku lewicujących środowiskach uniwersyteckich również wśród działaczy robotniczo-związkowych w środku Europie Zachodniej dodatkowo w środku mniejszym stopniu w środku USA.Po upadku ZSRR nastąpił na całym świecie dziedzictwo popularności marksizmu Jako doktryna polityczna państwowa utrzymuje się płeć brzydka w środku Chinach, Wietnamie również na Kubie. W Chinach dodatkowo Wietnamie stanowi płeć brzydka chociaż w środku tej chwili właśnie odmiana "oficjalnej maski", potrzebnej aż do sprawowania władzy, zaś faktyczne działania władz państwowych właściwie zupełnie odbiegają od czasu teoretycznych założeń marksizmu Korea Północna odbiegła zaś od czasu doktryny marksistowskiej na przedmiot opartej na stalinizmie tzw. idei dżucze Marksizm jest też w środku dalszym ciągu lubiany w środku niektórych kręgach uniwersyteckich w środku Europie Zachodniej również wciąż stanowi oficjalną ideologię kilkunastu partyzantek na świecie.Podstawą materializmu dialektycznego jest przyjęcie, że cała realna rzeczywistość jest materialna dodatkowo negacja logiczna ma żadnego obiektywnie istniejącego bytu, którego negacja logiczna dałoby się sprowadzić aż do jego materialnej podstawy.Materia w środku tym systemie negacja logiczna jest chociaż rozumiana rzeczywiście na miarę w środku fizyce owo znaczy w środku materializmie mechanistycznym. Nie jest owo właśnie zbiór wszystkich rzeczywiście istniejących obiektów, które można poznawać zmysłami, przecież po prostu cała zawartość Wszechświata, łącznie ze wszystkimi relacjami dodatkowo oddziaływaniami, jakie występują między jego obiektami.Ponadto, przedmiot wg tego systemu posiada parę niezbywalnych gildia Marks stwierdził, że doszedł aż do nich starając się stworzyć spójny organizm filozoficzny, który negacja logiczna byłby kontradyktoryczny spośród ludzką intuicją dodatkowo codziennym doświadczeniem. Stwierdzał, że atoli negacja logiczna można podać konkretnego dowodu tych założeń, są one jedynymi możliwymi aż do pomyślenia założeniami, które jego zdaniem negacja logiczna prowadzą aż do sprzeczności w środku rozumowaniu o wszechświecie.Istotną cechą odróżniającą marksizm od czasu innych rodzajów materializmu, jest przyjęcie, że jedną spośród niezbywalnych gildia materii jest jej natura dialektyczny. Oznacza to, że oprócz podlegania prawom fizyki dodatkowo innych nauk przyrodniczych, są jej na stałe przypisane ogólne prawa przemian, pierwotniejsze od czasu praw fizyki, aż do których można dojść wyłącznie na drodze filozoficznych analiz.Pomysł takich ogólnych praw dialektyki rządzących wszystkimi przemianami pochodził początkowo od czasu Hegla. Dialektyka Hegla była chociaż dialektyką idei, zaś negacja logiczna materii. Marks zaadaptował ów sposób myślenia aż do materializmu.W ujęciu Marksa dwoma w największym stopniu podstawowymi prawami rządzącymi materią są:Te duet prawa powodują, że przedmiot jest w środku ciągłym ruchu. Według Marksa wszystkie przemiany fizyczne, biologiczne, psychologiczne zaś w środku końcu społeczne dodatkowo ekonomiczne, dają się sprowadzić aż do tych dwóch elementarnych praw dialektyki. Ruch ów chociaż negacja logiczna jest przypadkowy, jakkolwiek jego racjonalna konstrukcja wynika właśnie spośród tych praw. Prawa te powodują ciągłe formacja nowych, wyższych form istnienia materii (nowych jakości) dodatkowo znikanie starych form, dzięki czemu przedmiot uzyskuje raz po raz doskonalsze dodatkowo bardziej złożone formy rozwoju.Zadaniem nauki powinno być więc szukanie, w środku poszczególnych przypadkach, ogólnego kierunku przemian dialektycznych. Wykrycie w środku danym zjawisku przejawów działania praw dialektyki, gwarantuje faktyczne pojęcie danego zjawiska Stosując swoje podejście aż do historii, ekonomii dodatkowo polityki, Marks twierdził, że odkrył ogólne reguła dialektyczne wszelkich przemian społecznych. Prawo owo znane jest jak reguła walki klas.Według Marksa dodatkowo jego następców, źródłem wszelkich przemian społecznych są zmiany w środku zakresie organizacji produkcji. Produkty owo dobra, które są wytworem ludzkiej pracy. Oprócz pracy, potrzebne aż do ich wytwarzania są także środki takie jak: surowce, urządzenia dodatkowo pomieszczenia. Środki produkcji, innymi słowy baza, generują nadbudowę, czyli, filozofię, naukę dodatkowo sztukę danego okresu. Według Marksa cała "gra" tworząca politykę, historię dodatkowo ekonomię toczy się wokół własności środków produkcji. Właściciel środków produkcji decyduje dlatego że o organizacji pracy również o dystrybucji produktów. Powoduje to, że populacja dzielą się na właścicieli środków produkcji dodatkowo ludzi, którzy dostają część wytworzonych spośród wykorzystaniem siebie produktów w środku zamian w środku dostęp aż do środków. Te dwoje grupy tworzą permanentnie antagonistyczne klasy społeczne – klasę posiadaczy dodatkowo klasę pracującą, które ciągle toczą między sobą "cichą wojnę".Te dwoje podstawowe klasy społeczne są dwiema antagonistycznymi jakościami w środku życiu społecznym, które podlegają ogólnym prawom dialektyki materialistycznej – ciągle się ze sobą ścierają, zaś zmiany społeczne generowane spośród wykorzystaniem owo ścieranie przechodzą spośród ilości w środku jakość, generując kolejne, raz po raz wyższe formy organizacji pracy dodatkowo społeczeństwa, tworząc obok okazji to, co nazywamy historią.Ze względu na to, że prawa dialektyki są rzeczywiście samo, zaś co więcej bardziej niewzruszalne od czasu praw fizyki, o kierunku tych przemian negacja logiczna decydują poszczególni ludzie, jakkolwiek właśnie te prawa, którym na dłuższą metę pies spośród kulawą nogą negacja logiczna jest w środku stanie się przeciwstawić.Według tego modelu historii, wszelkie instytucje dodatkowo zjawiska społeczne, od czasu kultury, przez politykę aż do wojny, wynikają spośród walki klas dodatkowo ich obrączkowanie jest wtórne aż do organizacji produkcji dóbr materialnych (stąd marksistowska dziejopisarstwo dodatkowo socjologia była określana jak fizykalizm historyczny) Marks podzielił historię na okresy, w środku których dominowała określona kondycja własności środków produkcji. Były owo jeden w środku drugim wspólnota pierwotna, Chronos niewolnictwa, feudalizm dodatkowo kapitalizm. Sam Marks żył w środku okresie rozkwitu kapitalizmu. Teoria walki klas posłużyła Marksowi aż do próby przewidzenia dalszego kierunku przemian społecznych.Według Marksa dodatkowo jego następców, w środku kapitalizmie występują dwoje klasy społeczne: kapitalistów – innymi słowy posiadaczy środków przemysłowej produkcji również robotników najemnych. Kapitaliści starają się uzyskiwać maksymalne środki utrzymania ze swoich środków produkcji. Mogą tego dokonywać na duet sposoby:Zdaniem Marksa zwierzchni sposób ma swoje ograniczenia, w środku rezultacie czego kapitaliści będą musieli zacząć koncentrować się głównie na drugim sposobie wzrostu swoich dochodów. Będzie owo oczywiście powodowało narastanie protestu robotników, który w środku końcu (zgodnie spośród prawem przechodzenia ilości w środku jakość) spowoduje szlag rewolucji, znosząc klasę kapitalistów przez odebranie jej środków produkcji dodatkowo na maksa ich u dołu ogólny nadzór wszystkich robotników.Rewolucja ta, zdaniem Marksa miała w środku końcu doprowadzić aż do powstania społeczeństwa bezklasowego, w środku którym środki produkcji byłyby ogólną własnością całego społeczeństwa, zaś wobec tego całe społeczeństwo stałoby się jednocześnie pracownikami dodatkowo właścicielami wszystkich dóbr. Ustrój taki Marks nazwał komunizmem dodatkowo twierdził, że będzie owo ostateczna, doskonała kondycja istnienia ludzkiego społeczeństwa.Krytyce podlegał zarówno fizykalizm doktryny Marksa na miarę dodatkowo prawa dialektyki jak narzędzie analizy świata.Twierdzenie Marksa że przyjęcie jego definicji materii razem spośród jej niezbywalnymi atrybutami może być dokonane na podstawie swoistego "dowodu nie-wprost", jest trudne aż do utrzymania dodatkowo uderzają weń wszystkie stare argumenty krytykujące taki sposób rozumowania, wypracowane spośród wykorzystaniem Kartezjusza, Hume'a, Kanta dodatkowo pozytywistów logicznych Prawa dialektyki były krytykowane jak bądź oczywiste, bądź wątpliwe uogólnienia różnorodnych zjawisk niepozwalające przewidywać również wyjaśniać zjawisk zaś wobec tego jak uogólnienia bezwartościowe na przedmiot nauki.Z drugiej strony, zasady demarkacji wiedzy naukowej od czasu nie-naukowej, wypracowane spośród wykorzystaniem pozytywistów logicznych dodatkowo Karla Poppera jednoznacznie odrzucają rzekomą prawdziwość istnienia "praw dialektycznych", stojących przeszło prawami fizyki**. Prawa dialektyczne są dlatego że rzeczywiście sformułowane, że negacja logiczna można ich w środku żaden sposób sfalsyfikować, innymi słowy dowieść owo znaczy też obalić na podstawie empirycznie stwierdzonych faktów. Wszelkie fakty, stojące w środku jaskrawej sprzeczności spośród tymi "prawami", marksiści interpretują jak chwilowe fluktuacje od czasu ogólnego trendu wynikającego spośród tych "praw", co więcej jeśli jest owo rzeczywiście "drobny" faktyczny sytuacja rzeczy na miarę np. bagno gospodarczy ZSRR. Nigdy negacja logiczna zostało potwierdzone, że własność środków produkcji, pojmowana według marksistów jak pierwiastek odgrywający ważną rolę w środku walce klasowej, może stać się właśnie dodatkowo wyłącznie przeszkodą aż do przeobrażenia świata w środku spójny ład fizyczno-empiryczny.
muzyczka | boba